Ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο η θητεία των Αντιδημάρχων στον Δήμο Φυλής

Ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο η θητεία των Αντιδημάρχων στον Δήμο Φυλής
Ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο η θητεία των Αντιδημάρχων στον Δήμο Φυλής

Ανανεώθηκε για έναν ακόμη χρόνο η θητεία των υφιστάμενων Αντιδημάρχων στον Δήμο Φυλής, με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Παππού. Σύμφωνα με την Απόφαση 887, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα Δια@γεια, ο Δήμαρχος ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φυλής, με θητεία για ένα (1) έτος, από 14-10-2020 μέχρι 14-10-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

⇒ Τον κ. Οικονομάκη Μιχαήλ του Ευσταθίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Εποπτεία Λειτουργίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:

 Τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων, γραφείο σχεδιασμού και Εποπτείας καθαριότητας
 Τμήμα ανακυκλώσιμων υλικών
 Τμήμα καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων & ειδικών συνεργείων
 Τμήμα διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων
 Εφαρμογή Κανονισμού Καθαριότητας

Β. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ με καθήκοντα στο πιο κάτω αναφερόμενο τμήμα:

 Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (μόνον κατά το μέρος που αφορά το γραφείο πολιτικής προστασίας)

Γ. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:

 Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 Τμήμα Αστυνόμευσης

Δ. Εποπτεία Λειτουργίας Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μόνον ως προς τον έλεγχο οφειλής ή μη, για την έκδοση και υπογραφή βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας όσον αφορά τη δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων.

 

⇒ Την κ. Λιάκου Ελένη του Νικολάου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυλής, και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 Αποκεντρωμένο Τμήμα καθαριότητας & ανακύκλωσης με έδρα τη δημοτική ενότητα Φυλής
 Αποκεντρωμένο Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου με έδρα τη δημοτική ενότητα Φυλής
 Αποκεντρωμένο Γραφείο Συντήρησης Οδοποιίας & Υποδομών με έδρα τη δημοτική ενότητα Φυλής
 Αποκεντρωμένο Γραφείο διοικητικών θεμάτων, με έδρα τη δημοτική ενότητα Φυλής
 ΚΑΠΗ δημοτικής ενότητας Φυλής
 ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Φυλής.

 ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Α. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:

 Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
 Τμήμα Μισθοδοσίας & Εισφορών
 Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Νομικών Προσώπων (εκτός του γραφείου δημοτικού συμβουλίου)
 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Φυλάκων & Κλητήρων (κατά το μέρος που αφορά το γραφείο Πρωτοκόλλου)

Β. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με καθήκοντα στα κάτωθι τμήματα:

 Τμήμα διαχείρισης περιουσίας και αποθηκών (μόνο κατά το μέρος που αφορά το γραφείο διαχείρισης αποθηκών)
 Τμήμα προμηθειών υλικών εξοπλισμού υπηρεσιών

⇒ Τον κ. Μαυροειδάκο Ιωάννη του Θεοδώρου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου, και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 Αποκεντρωμένο τμήμα καθαριότητας & ανακύκλωσης με έδρα τη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου
 Αποκεντρωμένο Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου με έδρα τη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου
 Αποκεντρωμένο Γραφείο διοικητικών θεμάτων, με έδρα τη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου
 τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου
 ΚΑΠΗ δημοτικής ενότητας Ζεφυρίου
 ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Ζεφυρίου
 έλεγχο και εποπτεία των δημοτικών κτιρίων, του Πνευματικού Κέντρου, μνημείων, αρχαιολογικών και λαογραφικών χώρων και ανάδειξη αυτών, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία του προσωπικού που εργάζεται στους παραπάνω τομείς και χώρους για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου.

 ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Α. Εποπτεία λειτουργίας της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με αρμοδιότητα στο πιο κάτω τμήμα:

 Τμήμα Απασχόλησης – Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης (μόνο κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες του Γραφείου θεμάτων απασχόλησης)

Β. Εποπτεία Λειτουργίας Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μόνον ως προς τον έλεγχο οφειλής ή μη, για την έκδοση και υπογραφή βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας όσον αφορά τη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου.

⇒ Τον κ. Σχίζα Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:

 Οδοποιίας – Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιακών Έργων (εκτός του γραφείου κυκλοφοριακών μελετών)
 Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων χώρων
 Υδραυλικών – Αποχέτευσης & Ομβρίων
 Προγραμματισμού και υποστήριξης
 Μεγάλων Έργων και Μελετών

Β. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ με καθήκοντα στο πιο κάτω αναφερόμενο τμήμα:

 Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (μόνον κατά το μέρος που αφορά το γραφείο ενεργειακής διαχείρισης, με στόχο την ενεργειακή αυτοτέλεια του Δήμου από ΑΠΕ)

⇒ Τον κ. Αβράμη Γεώργιο του Θεοδώρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με καθήκοντα στο κάτωθι Τμήμα:

 Τμήμα Εσόδων

Β. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με καθήκοντα στα κάτωθι Τμήματα:

 Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 Τμήμα Απασχόλησης – Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης (εκτός από το γραφείο θεμάτων απασχόλησης).

Γ. Εποπτεία Λειτουργίας Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με καθήκοντα στο κάτωθι Τμήμα:

 Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δ. Μέριμνα για τις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού της δημοτικής ενότητας Φυλής.

Ε. Μέριμνα και σχεδιασμός προγραμμάτων για τα δημοτικά στάδια Φυλής (Ακράτητος – Θρασύβουλος)

Επάνω